Strona głównaEsejeEsej nr 8 - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Esej nr 8 - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Esej w Tygodniku (część 8)

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI
 

1. Cel i opis egzaminu.

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym.

Egzamin ósmoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy I-VIII). Ponieważ jednak egzamin odbędzie się ponad dwa miesiące przed zakończeniem roku szkolnego – niektóre działy z programu klasy VIII nie zostaną nim objęte:
• „Symetrie”
• „Koła i okręgi”
• „Rachunek prawdopodobieństwa” (Uwaga! Elementarne zadania z prawdopodobieństwa pojawiają się już w dziale „Zastosowania matematyki” i mogą wystąpić na egzaminie)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania dwóch typów: zamknięte i otwarte. Punktacja i liczba zadań będzie dobrana tak, aby każdy typ zadań dostarczył łącznie około połowy możliwych do zdobycia punktów.
W zadaniach zamkniętych sprawdzana będzie wyłącznie odpowiedź, i za każde z tych zadań uczeń uzyska 1 punkt za odpowiedź poprawną, zaś 0 punktów za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi.
W zadaniach otwartych będzie oceniany cały proces przebiegu rozwiązania zadania. Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać, w zależności od jego
złożoności, maksymalnie 2, 3 lub 4 punkty. Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się maksymalną liczbę punktów, nawet jeśli sposób rozwiązania nie został uwzględniony w schematach oceniania przewidywanych sposobów rozwiązania. Ostateczna liczba punktów przyznana za rozwiązanie zadania otwartego zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania. Poniżej – przykładowy schemat punktowania zadania, za które można otrzymać maksymalnie 4 punkty:
➢ 4 punkty – rozwiązanie pełne
➢ 3 punkty – rozwiązanie zostało doprowadzone do końca, ale zawierało usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań, brak odpowiedzi itp.)
➢ 2 punkty – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą
➢ 1 punkt – rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania
➢ 0 punktów – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu
Uwaga! Strata 1 punktu za błędy rachunkowe dotyczy jedynie sytuacji, w której rozwiązanie zostało doprowadzone do końca (w przypadku rozwiązania częściowego 1 punkt nie jest odejmowany).

2. Kilka dobrych rad dotyczących przygotowań do egzaminu i rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
a) Przygotowania do egzaminu.
Warto, oprócz pracy nad nowym materiałem, poznawanym aktualnie na lekcjach matematyki, poświęcić codziennie choćby 5-10 minut na krótkie powtórzenie lub uzupełnienie (np. słabe punkty, które ujawniły się podczas egzaminów próbnych bądź „Sesji z plusem”) realizowanego już materiału.
W szczególności warto:
● przyjrzeć się warsztatowi obliczeniowemu:
➔ działania na liczbach wymiernych (obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych)
➔ działania pisemne (na liczbach naturalnych i ułamkach)
➔ działania na potęgach i pierwiastkach (w tym – prawa działań)
➔ przekształcanie wyrażeń algebraicznych
➔ rozwiązywanie równań (pamiętanie o założeniach i świadomość liczby rozwiązań)
● odświeżyć kwestie dotyczące:
➔ własności liczb naturalnych (cechy podzielności, NWD, NWW, rozkład na czynniki pierwsze)
➔ zamiany jednostek (w tym również jednostek prędkości; posługiwanie się notacją wykładniczą)
➔ nazewnictwa figur geometrycznych oraz elementów tych figur (ze szczególnym uwzględnieniem wielościanów)
➔ własności i klasyfikacji trójkątów i czworokątów (z uwzględnieniem sposobów obliczania ich pól oraz przekształcania wzorów)
➔ wniosków z twierdzenia Pitagorasa (przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego, „trójkąty ekierki”, odcinki w układzie współrzędnych)

b) Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
100 minut to dużo czasu, co potwierdziły również egzaminy próbne. Warto zatem spokojnie i ze zrozumieniem przeczytać (nawet kilkukrotnie!) temat zadania, rozeznać każde słowo, ustalić cel i sposób dojścia do celu.
Zadania zamknięte sprawdzają między innymi sprawność rachunkową – trzeba zatem wykonywać rachunki starannie i spokojnie. Przy wyborze odpowiedzi należy zwrócić uwagę na jej format (np. jednostki). Przy zadaniach prawda-fałsz pilnujmy odpowiedniej kolejności przy zaznaczaniu odpowiedzi. Dla zadań na dobieranie („Tak, ponieważ...” lub „Nie, ponieważ...” spokojnie przeczytajmy wszystkie uzasadnienia i wybierzmy to jedyne właściwe). W tym typie zadań redakcja rozwiązania ma charakter drugorzędny i służy jedynie dotarciu do odpowiedzi. W przypadku braku pomysłu na rozwiązanie zadania zamkniętego - „strzelamy” starając się uprzednio wyeliminować możliwie dużo odpowiedzi nieprawidłowych.
W zadaniach otwartych przywiązujemy dużą wagę do staranności zapisu – zarówno w kwestii jego czytelności jak i redakcji procesu rozwiązywania zadania. Nie stosujemy skrótów myślowych i obliczeniowych, opisujemy rysunki i przyjęte oznaczenia (np. w zadaniach tekstowych), pamiętamy o udzieleniu odpowiedzi (z jednostkami, jeśli wystąpiły w zadaniu). Rozpoczynamy od zadań, w których czujemy się pewni. Na koniec zostawiamy „zadania przerażające” :).
Uwaga! Jeśli nie mamy przekonania poprawnego rozwiązania wszystkich zadań (i świadomości ich sprawdzenia) – nie oddajemy pracy przed czasem. Czytamy kilka razy temat „zadania przerażającego” i próbujemy wykonać pomocniczy szkic lub choćby zestawić w punktach konkretne informacje ujęte w temacie zadania. Próbujemy możliwie dużo wywnioskować z posiadanych informacji (i zapisać te wnioski), czasami takie uporządkowanie nieoczekiwanie prowadzi nas do kolejnego etapu rozwiązania. Nawet jeśli nie uda się w ten sposób dobrnąć do końca zadania, być może umożliwi to uzyskać punkty częściowe, i pozwoli powiedzieć po egzaminie: „Walczyłem do końca”.

Dariusz Kędzior

Dołącz do nas

Rekrutacja na rok 2020/2021

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

szkola.wierchy@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

WIERCHY Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-315 Kraków

tel.: 12 623 76 24